بازدید معاونت عمرانی استان آذربایجان شرقی از مجموعه همیار بتن

بازدید معاونت عمرانی استان آذربایجان شرقی از مجموعه همیار بتن

بازدید معاونت عمرانی استان آذربایجان شرقی از مجموعه همیار بتن